Algemene Voorwaarden EVN Advocaten & Mediation

1.             Toepasselijkheid

1.1         De maatschap EVN advocaten & mediation, hierna ďEVN advocatenĒ is een maatschap naar Nederlands recht die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen.

1.2         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht en aanvullende vervolgopdrachten die aan EVN advocaten worden gegeven, alsmede op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.3         Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door EVN advocaten.

1.4         De opdrachtgever verklaart door het verstrekken van een opdracht uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en verklaart zich daarmee akkoord. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.             Opdracht

2.1         Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door EVN advocaten is aanvaard. Alle overeenkomsten van opdracht worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door de maatschap. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.2         De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3.             Declaratie

3.1         Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken vindt declaratie plaats in overeenstemming met het uurtarief dat voor de betrokken personen bij EVN advocaten geldt. Dit uurtarief kan periodiek door EVN advocaten worden aangepast. EVN advocaten zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt zoals (maar niet beperkt tot) koerierskosten, vertaalkosten en reiskosten, separaat aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor bepaalde typen werkzaamheden of wanneer werkzaamheden onder grote tijdsdruk moeten worden verricht, kunnen 50-100% hogere tarieven dan de gangbare tarieven in rekening worden gebracht. De opdrachtgever zal hierover zo mogelijk op voorhand in kennis worden gesteld.

3.2         EVN Advocaten is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een depot te verlangen.

3.3         Opdrachtgevers met een financiŽle draagkracht onder de grenzen die ingevolge de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, kunnen via de Raad voor Rechtsbijstand aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand. EVN advocaten en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat in afwijking hiervan de opdrachtgever op betalende basis wordt bijgestaan. De opdrachtgever doet in dat geval afstand van zijn recht om op basis van gefinancierde rechtsbijstand te worden bijgestaan. In dat geval gelden de volgende financiŽle voorwaarden.

3.4         Betaling van een depot door de opdrachtgever dient, behoudens andersluidende afspraken, plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het depot wordt, behoudens andersluidende afspraken, gedurende de werkzaamheden niet verrekend met tussentijdse facturen. Verrekening vindt plaats met het saldo van de einddeclaratie na voltooiing of beŽindiging van de werkzaamheden. Een eventueel restant van het depot wordt geretourneerd. Wanneer tussentijdse declaraties niet tijdig en volledig worden voldaan, kan het depot wel worden verrekend en schort de voor de opdrachtgever werkzame advocaat zijn/haar werkzaamheden op totdat opnieuw een voorschot is betaald. Openstaande declaraties kunnen eveneens worden verrekend met eventuele gelden die de advocaat voor de cliŽnt in depot houdt, voorzover die gelden zonder belemmering aan de cliŽnt zouden kunnen worden uitbetaald, onverminderd de in de Boekhoudverordening van de Orde van Advocaten gegeven voorschriften.

4.             Betalingstermijn

4.1         Declaratie van de verrichte werkzaamheden vindt maandelijks plaats. De opdrachtgever is gehouden de door EVN advocaten verzonden declaraties te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur vermeld. Bij gebreke van (tijdige) betaling is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van Ä 50. De kosten verbonden aan de invordering komen ook voor rekening van de opdrachtgever.

4.2         Na totstandkoming van de overeenkomst van opdracht is EVN advocaten te allen tijde gerechtigd haar declaraties te verrekenen met gelden die ten behoeve van de opdrachtgever zijn bijgeschreven op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden van EVN advocaten danwel de derdenrekening van door de opdrachtgever ingeschakelde notaris of derden die de gelden voor de opdrachtgever in ontvangst hebben genomen. De opdrachtgever verleent EVN advocaten door middel van de opdrachtovereenkomst de onherroepelijke volmacht deze verrekening uit te voeren en derden terzake te instrueren.

4.3         Indien een declaratie of depot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is EVN advocaten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de betalingsverplichtingen volledig zijn voldaan. EVN advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

5.            Aansprakelijkheid

5.1         De aansprakelijkheid van EVN advocaten jegens haar opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.

5.2         EVN advocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar maatschap behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. EVN Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt EVN Advocaten eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

 

6.            BeŽindiging

Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beŽindigen. De opdrachtgever dient bij een opzegging tenminste de diensten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht alsmede na de opzegging verrichte werkzaamheden en kosten die redelijkerwijs door opdrachtgever moeten worden gedragen.

7.            Geschillen

Alle geschillen tussen de opdrachtgever en EVN advocaten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van EVN advocaten om een geschil voor te leggen aan een rechter aan wie Ė bij afwezigheid van deze bepaling Ė bevoegdheid zou toekomen.

8.            Overige bepalingen

Bij de omzetting van een maatschap naar een andere rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap waar alle bedrijfsactiviteiten zullen voortgaan in een besloten vennootschap, stemt cliŽnt ermee in afstand te doen van al haar rechten en plichten met betrekking tot de maatschap en zal cliŽnt voortaan de besloten vennootschap als opdrachtnemer beschouwen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en kunnen ook worden geraadpleegd op www.evnadvocaten.nl.

Mei 2010